Tin tức

Thiên Điểu ưu đãi bang hội

11:34 AM [1/6/2018]

NPC Thiên Điểu

Vị trí (Khu Vực Bang 210/203) .

Yêu cầu các bang chủ cần phải mở tính năng Ưu Đãi giá (7500 vạn)

Sau khi mua:

Tính năng sau khi mở gói ưu đãi:

- Reset Mini Event (Vạn/nhân vật) ----->> ĐÃ XÓA.

- Reset Nhiệm Vụ Bang (Vạn/lần/ngày)

- Mua Tiên Thảo Lộ (Vạn/lần/ngày)

- Mua Lệnh Bài Phi Tốc (Vạn/lần/ngày)

- Gọi Boss Tiểu Hoàng Kim (Vạn+Xu/lần/ngày)